Finsk massugn 2015

Kursen i murning av finsk massugn arrangerades av Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland i samarbete med Nätverket för Byggnadsvård i Västmanland, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Vallby Friluftsmuseum 7 - 10 oktober 2015.


Klipp från kurspersentationen:

INNEHÅLL: Kursen kommer att innehålla både teori och praktik.

En finsk massugn är byggd för att utnyttja vedens energi så effektivt som möjligt. Med hjälp av brännkammarens utformning och en kontrollerad lufttillförsel uppnås snabbt en hög förbränningstemperatur och därmed en hög verkningsgrad och med lågt utsläpp. Samtidigt avger ugnen genom sin stora massa värmeenergi fram för allt i form av strålningsvärme. Med sin rena förbränning är en massugn en mycket miljövänlig värmekälla. För mer info, se: www.svenskajordhus.se


Den praktiska delen av kursen gick ut på att bygga en kombinerad massugn och bakugn samt tillhörande skorsten. Det svåra med konstruktionen är att massugnen skall att vara åtkomlig från både källare, vardagsrum och kök. Golvet i vardagsrum är en meter lägre än golvet i köket. Massugnen eldas från vardagsrummet, bakugnen är åtkomlig från köket och askan tas ut i källaren.


Första dagen murades grunden till massugnen och skorstenen påbörjades parallellt i källaren. På bilden ses botten på massugnen med botten på rökgaskanalen. Till vänster i bilden syns rökgaskanalens mynning, som skall anslutas till skorstenen. Bakom massugnen syns den blå ackumulatortanken i källaren.

Andra dagen fortsatte murning av skorsten och massugn. Till vänster i bilden börjar skorstenen titta fram. Ugnen har nu fått en botten på askutrymmet och en kanal där askan kan tas ut till en behållare i källaren. På båda sidorna om askutrymmet syns rökgaskanalerna.

Här ser man askröret och skorstenen från källaren. Ryggen på massugnen är murad med isolersten (ljusröd) för att det mesta av värmen skall gå till vardagsrum och kökl.

Tredje dagen fortsätter murningen av massugnen. Ugnskroppen är murad av eldfast sten (den gula stenen). På bottnen ser man askgallret. Den vita mattan består av kaolin (en slags stenull) och bildar en rörelsefog så att ugnen kan röra sig i förhållandet till ugnens ytterdelar. På så sätt undviks sprickor under eldningen. Røkgaskanalerna följer ugnskroppen på båda sidorna. Några timmar senare har ett gjutet valv satts som tak över ugnen. Mer rörelsefog sätts runt den eldfasta ugnsdelen. Till höger syns ugnsmästare Johannes Riesterer i full gång med undervisningen.

Sista dagen muras taket på ugnen. Eldstaden skall smalna av till en rökgaskanal, som leder rökgasen in i bottnen på bakugnen. På bilden tagen uppifrån från köket ser man ett gjutet block (som pennan pekar på), som kommer att ugöra en av väggarna på den avsmalnande rökgaskanalen. Framför avsmalningen murar Johannes en rak vägg. På vänster sida av bilden ser vi en av rökgaskanalerna, som har följt med från bottnen av ugnen.

Några timmar senare har sidorna innehållande rökgaskanalerna murats upp i jämnhöjd med eldstadens innertak och lerputsats på insidan.


Ovanpå ugnsöppningen sätts mer isolering (grön stenull). Den och en järnbalk skall bära upp en avsats (den de vita stenarn ligger). Avsatsen behövs därför att bakugnen inte placeras rakt över ugnen utan är förskjuten en bit längre in mot köket.


På bilden syns också förbindelsen mellan massugn och den kommande bakugnen. Skalet för rökröret är murad av vit eldfast isolersten och delvis putsad med lera. Isolerstenen används för att så mycket som möjligt av värmen i rökgaserna skall nå bakugnen. Massugnen har också fått ytterligare ett varv med tegelsten på utsidan och en järnram för infästningen av ugnsluckan

Allt är murat med en blandning av lera och sand. Putsen är också av samma material. Kursen avslutades med en fantastisk soppa gjord utomhus över öppen eld av Michal.

Tack alla inblandade!!


Fortsättning føljde 3-4.12 med tre av Johannes medarbetare. Vi fick inte färdigt bakugnen, det gjutna valvet var för kort och ett längre valv måste gjutas senare. Massugnens sidor murades upp till bakugnshöjd och det stora jobbet, skorstenen, blev klar. Så här ser massugnen ut nu från kökssidan med bakugnsöppningen i förgrunden..

Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Den 29.2 fortsatte ugnsmurningen. I nästa moment sätts et gjutet lock på över bakugnen. Ett utrymme ovanför locket muras. Rökgaserna från bakugnen kommer in i detta slutna utrymme och vänder sedan nedåt i rökkanalerna på de båda sidorna.

I nästa moment muras massugnens ytterväggar muras upp och rörelsefogen fylls med tegelkross och allt putsas över. Så var det klart att tända den första lilla brasan av sju torkbrasor.