Lägga takskiffer 2013, 2


Den andra kursen i läggning av takskiffer genomfördes den 20- 21 september. Kursen arrangerades Studieförbundet Vuxenskolan och Byggnadsvård i Västmanland. Den leddes av Jens Ohlsson från Hällefors. Under denna kurs hann vi med en presentation av material och läggningsteknik. Vi lade ett tak av återavänt Grythytteskiffer. Vi gjorde inte nocken eftersom vi behöver göra taket på andra sidan först.


Vi fortsatte där vårens kurs avslutade. Först lade vi bärläkt. Sedan mätte vi ut en lodlinje för varje skifferrad och lade skifferplattorna med spetsen på linjen. Höjden på plattorna bestämdes av tidigare skifferrader och den linje som bildade 45 grader mot lodlinjen. Ibland måste vi göra nya spikhål, två för varje skifferplatta, Det gjorde vi genom att lägga plattan på en järn och slå hålen med en hammare som var spetsig i ena ändan.

Sedan placerades plattan på sin plats på taket, justerades noggrant in och spikades fast med rostfri specialspik. Var plattan för stor kunde man använda samma järn som stöd och skava (slå) av kanterna med en tung kniv. Kanterna på taket gjordes också med skiffer som friserades med kniv för att få den rätta formen.

Efter två dagar närmar vi oss nocken. Tack alla medverkande för ett gott jobb.